Allmänna villkor – Trivec tjänster

Allmänna villkor för Trivecs tjänster

1. Omfattning

Dessa allmänna villkor gäller för samtliga Trivecs tjänster.

2. Leverantörens åtaganden

Leverantören åtar sig följande:

  1. Ha utbildad och kompetent personal tillgänglig under den tid och för de system som detta avtal täcker.
  2. Underhålla befintlig utvecklingsmiljö hos Leverantören.
  3. Korrigera fel, som kan återskapas eller demonstreras för Leverantören.
  4. Göra anpassningar av Leverantören programvara och tillägg, enligt separat offert och avtal.
  5. Föreslå förbättringar av Kundapplikationen (ny info, nya funktioner).
  6. Upprätthålla aktuella systemunderhållsrutiner.

Leverantören äger inte utan Kundens godkännande rätt att ändra i produktionssystem.

Leverans sker till Kunden av programvaror omfattande nya releaser samt uppgraderingar av Kundapplikationen. Kunden verifierar, distribuerar och installerar dessa på berört system.

3. Kundens åtaganden

Kunden åtar sig följande:

  1. Erlägga hyresavgiften för beställda tjänster.
  2. Samordna önskemål om förändringar från verksamheten om applikationen.
  3. Ansvara för att program som ej är levererade av Leverantören inte stör leverantörens mjukvaror.
  4. För felsökning, support och uppgraderingar på distans, anskaffa och installera nödvändig hårdvara, programprodukter och tjänster för att upprätta datakommunikation mellan Leverantören och Kundens system på egen bekostnad.

3.1. Integration

Kunden är införstådd med att Standardapplikationen kan kräva integration med existerande system eller applikationer för att uppnå önskad funktionalitet.

3.2. Resurser

Kunden åtar sig att tillse att nödvändiga personella resurser och kompetenser är tillgängliga i skälig omfattning så att Leverantören kan fullgöra sitt åtagande avseende leveransens genomförande och i den löpande underhållet av systemet efter produktionssättning.

3.3. Övriga åtaganden

Kunden ansvarar för att datakommunikation upprättas mellan Leverantören och Kunden avsedd för support och underhåll av Leverantörens programvara.

Kunden ansvarar för inköp, installation och driftsättning av erforderliga maskin- och programprodukter för upprättandet av funktionen. Kunden ansvarar för samtliga kostnader som uppstår i samband med ovanstående.

4. Fel eller brister i kundens dataunderlag

Komplett installationsunderlag skall var Leverantören tillhanda senast en vecka före installationen.

Skulle det dataunderlag, inklusive databasinnehåll, användarinformation, konfigureringstabeller, obligatoriska fält, och andra kundspecifika parametrar som Kunden tillhandahåller Leverantören vara behäftat med fel eller brist är Kunden skyldig att ersätta Leverantören för det merarbete som Leverantören åsamkas för att korrigera, komplettera eller på annat sätt bereda dataunderlaget. Det åligger Leverantören att påvisa att Kundens material är behäftat med fel eller brist.

5. Produktutveckling

Leverantören investerar en betydande del av företagets intäkter i produktutveckling. Leverantören inhämtar krav och önskemål från flera olika källor för att säkerställa att Leverantören programvara stärker sin marknadsposition.

En av de viktigaste källorna för produktutveckling är befintliga kunders krav, behov och önskemål. Leverantören arbetar löpande med att inhämta synpunkter, krav och önskemål från befintliga kunder. Leverantören kategoriserar krav och önskemål i tre olika kategorier.

6. Underleverantörer

Leverantören äger rätt att anlita underleverantör för uppdragets genomförande under förutsättning att Kunden informerats om detta. Sådan underleverantör skall uppfylla de krav på kompetens som Kunden har ställt på Leverantören.

7. Överlåtelse av avtalet och ägarförändringar – kund

Kunden kan överlåta avtalet till annat bolag inom samma koncern.

Förändringar i ägandet av Kunden samt koncernintern omorganisation (fission-fusion) ger inte Kunden rätt att häva avtalet.

8. Överlåtelse av avtalet och ägarförändringar – leverantör

Leverantören kan överlåta avtalet till annat bolag inom samma koncern.

Förändringar i ägandet av Leverantören samt koncernintern omorganisation (fission-fusion) ger inte Kunden rätt att häva avtalet.

9. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter

Kunden får inte utan motpartens skriftliga godkännande överlåta eller pantsätta rättigheter och/eller skyldigheter enligt Leveransavtalet till annan.

Parterna äger rätt att överlåta samtliga rättigheter och skyldigheter enligt Leveransavtalet, till ny organisation eller organisationsform för det fall Kunden byter till sådan ny organisation eller organisationsform.

10. Försäkring

Leverantören ska ha erforderliga försäkringar för sitt ansvar och sina åtaganden enligt detta avtal. Kunden ska vid anmodan äga rätt att ta del av Leverantörens försäkringsbrev.

11. Programvaruunderhåll

Leverantören ska kontinuerligt vidareutveckla Programvaran och lanserar regelbundet nya versioner och releaser av programvaran. Under förutsättning att Kunden erlagt den månatliga hyresavgiften, som erläggs månadsvis förskott, har Kunden fri tillgång till samtliga nya versioner och releaser av programvaran under den tid som hyresavgiften avser. Installation, implementering eller anpassningar av nya versioner eller releaser ingår inte i hyresavgiften.

12. Äganderätt och immateriella rättigheter

Leverantören äger samtliga rättigheter avseende Programvaran, tillhörande dokumentation och alla auktoriserade kopior av Programvaran som skapas, inklusive men inte begränsat till copyright, varumärke, patent och annan immateriell egendom. Motsvarande ska Programvara och/eller kod som tillhör Tredje part ägas av respektive Tredje part från vilken Leverantören har förvärvat tillstånd till användning denna Programvara. Programvarans struktur och programkod utgör affärshemligheter som tillhör Leverantören. Programvaran skyddas enligt svensk och internationell upphovsrättslagstiftning. Kunden får ej hyra ut, leasa ut, låna ut, distribuera, vidareförsälja eller på annat sätt tillhandahålla Programvaran till annan part.

13. Force majeure

Om part förhindras att fullgöra detta Leveransavtal av omständighet utanför partens kontroll som parten inte skäligen kunde förväntas ha räkna med vid Leveransavtalets träffande och vars följder parten inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit eller av att partens underleverantör förhindras fullgöra sin leverans på grund av omständigheter som här angetts, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från påföljder. Detta äger tillämpning oavsett om orsaken till förseningen inträffar före eller efter avtalad leveransdag. För att part skall ha rätt att göra gällande sådan befrielsegrund skall part omedelbart, då denne får kännedom om sådan omständighet som kan utgöra befrielsegrund, underrätta den andra parten härom.

13.1. Fördröjning

Vid en extraordinär situation som avses med Force majeure ovan, kan motparten (den part som lider skada av utebliven eller försenad, helt eller delvis, leverans som påverkas av force majeure) frånträda avtalet om situationen varar, eller antas vara, längre än 30 kalenderdagar, med 15 kalenderdagars varsel. Leverantören skall då ha rätt till ersättning för utfört arbete och andra kostnader fram till dagen för avisering av sådan försening. Leverantören är därvid skyldig att senast då betalning erlagts redovisa och överlämna resultatet av utfört arbete.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kontakta oss!

När du har fyllt i dina uppgifter kommer du att bli kontaktad av en av våra duktiga experter inom kort. Våra experter lyssnar på dina utmaningar och hur våra produkter skulle kunna hjälpa dig till ett smidigt order- och betalflöde i just din restaurang.